Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Burgemeester Merkusstraat Delfgauw, wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 25 juni 2018 het "Wijzigingsplan Burgemeester Merkusstraat, Delfgauw" gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan “Historische kern Delfgauw”, en betreft een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de oprichting van 7 woningen in het plangebied (bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’, ‘Verkeer-Verblijfsgebied’, ‘Water’ en ‘Groen’)

Plangebied

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het wijzigingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kon een ieder beroep indienen.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.