Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Burgemeester Merkusstraat Delfgauw, ontwerpwijzigingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Burgemeester Merkusstraat Delfgauw’ ter inzage ligt.

Inzage

De stukken liggen met ingang van 6 april gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpwijzigingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Voor de voormalige schoollocatie aan de Burgemeester Merkusstraat in Delfgauw bestaan plannen voor een herontwikkeling. Deze plannen, welke voorzien in woningbouw, zijn inmiddels dermate concreet dat realisatie op korte termijn wordt voorzien. De plannen voorzien in nieuwbouw van 7 grondgebonden woningen met bijbehorende (parkeer)voorzieningen. Binnen het plangebied wordt tevens - aan de noordzijde - een gemaal gerealiseerd. De bevoegdheid om de bestemming te wijzigen vloeit voort uit het bestemmingsplan ‘Historische kern Delfgauw’.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Een digitale zienswijze kunt u indienen door het Formulier zienswijze ontwerpwijzigingsplan Burgemeester Merkusstraat in te vullen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635.