Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bouwenvelop tussen Geerweg 36 – Laakweg 2 te Nootdorp, ontwerpwijzigingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp ‘Wijzigingsplan Bouwenvelop tussen Geerweg 36 – Laakweg 2 te Nootdorp’ met ingang van donderdag 19 december 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’ voor de bouw van één woning.

Inzage

U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. De stukken staan ook hieronder en kunnen via via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpwijzigingsplan krijgen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling RBG, team Ruimte.

Een digitale zienswijze kunt u indienen door het formulier zienswijze ontwerpwijzigingsplan Bouwenvelop tussen Geerweg 36 - Laakweg 2 in te vullen.