Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bouwen, wonen en bedrijven, Burgerjaarverslag 2010

Dit hoofdstuk gaat voornamelijk over: Vergunningaanvragen, Omgevingsvergunning, Flitsvergunning, Welstandscommissie en Archeologie.

Vergunningaanvragen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontvangen en verwerkte aanvragen;

Categorie Aanvragen Behandeld
Bouwvergunningen 355 375*
Sloopvergunningen 44 41
Monumentvergunningen 10 10
Milieuvergunningen 33 39*
Kapvergunningen 45 43
Omgevingsvergunningen 115 68
Flitsvergunningen 25 25

* betreft deels aanvragen die in 2009 zijn ingediend.

Het aantal aanvragen voor bouwvergunningen laat een dalende lijn zien:

2007 2008 2009 2010
705 583 468 355

In 2010 zijn nagenoeg geen grote bouwprojecten aangevraagd. Het economisch tij kan hiervoor een verklaring zijn.

Omgevingsvergunning

Om klaar te zijn voor de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben we het project ‘Klaar voor de Wabo’ opgezet. De projectplanning richtte zich op 1 juli 2010, de oorspronkelijke datum van in werking treding van de Wabo. In mei 2010 besloot de minister van VROM de invoering uit te stellen tot 1 oktober 2010. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn de voorbereidende werkzaamheden tijdig afgerond. De periode juli tot oktober is gebruikt om in een praktijkomgeving proef te draaien met de nieuwe wet.

Flitsvergunning

In mei 2010 is de flitsvergunning geïntroduceerd. Hiermee verlenen we een lichte bouwvergunning voor dakkapellen binnen 4 dagen. Vergunningen voor overige lichte bouwaanvragen verlenen we binnen 4 weken in plaats van 6 weken.

Welstandscommissie

De stichting Dorp, Stad en Land verzorgt de welstandsbeoordelingen. De gemeentelijke welstandsnota is daarbij de leidraad. Het beoordelen van bouwplannen gebeurt vanuit de gezichtspunten welstand, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Aan de welstandscommissie wordt een burgerlid en een plaatsvervanger toegevoegd.

De Welstandscommissie wil open en helder communiceren. De vergaderingen zijn openbaar. Regelmatig nemen burgers, architecten of aannemers aan de vergadertafel plaats om bouwplannen toe te lichten. De commissie maakt bij haar werkzaamheden steeds meer gebruik van digitale gemeentelijke faciliteiten. We hebben het dan over digitale lucht- en omgevingsfoto’s. Maar ook kadastrale gegevens en situatie’s zijn digitaal opvraagbaar. Dit leidt er toe dat volledige digitale beoordeling van bouwplannen snel dichterbij komt. In 2011 wordt een evaluatie afgerond over de proportionaliteit van het welstandstoezicht. Zodat daarvoor nieuwe bestuurlijke kaders kunnen worden gevormd.

Archeologie

Eind 2009 stelde de raad de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart vast. Deze kaart is het afgelopen jaar bij het ontwerpen van nieuwe bestemmingsplannen en het uitvoeren van archeologische onderzoeken een nuttig instrument gebleken. Aandacht voor de bescherming van mogelijke archeologische waarden bij het ondernemen van bouwactiviteiten of grondwerkzaamheden is bij de initiatiefnemers al bijna een vanzelfsprekendheid. Overigens hebben de in 2010 op verscheidene lokaties uitgevoerde onderzoeken geen vondsten, sporen of aanwijzingen daarvoor opgeleverd. Een uitzondering hierop vormt het resultaat van de archeologische begeleiding bij het ontgraven van de grond voor het Centrumplan. Op de plaats van de al eerder onderzochte restanten van een boerderij uit de 17e-eeuw zijn de sporen van een eerdere bebouwing uit de 12e-eeuw aangetroffen.