Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Boszoom fase 7 Keijzershof, gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij bij besluit van 11 juli 2017 het uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 7, Keijzershof’ van het bestemmingsplan ‘Keijzershof’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigde uitwerkingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 27 juli 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde uitwerkingsplan hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Het uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 7, Keijzershof’ is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof. Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof. Het plangebied bevindt zich in het zuidwesten van Keijzershof. Het is onderdeel van het woonmilieu De Boszoom en betreft de zevende en laatste fase. Ten oosten van het plangebied bevindt zich fase 6. Ten westen van het plangebied bevindt zich reeds bestaande bebouwing, deze bebouwing grenst aan de Faunalaan. Ten slotte ligt ten zuiden de provinciale weg N470. In deze fase van Boszoom worden maximaal 45 rijwoningen gerealiseerd.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpuitwerkingsplan bij het college kenbaar hadden gemaakt.