Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Boszoom fase 6 Keijzershof, gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij bij besluit van 11 juli 2017 het uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 6, Keijzershof’ van het bestemmingsplan ‘Keijzershof’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigde uitwerkingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.

Plangebied

Het uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 6, Keijzershof’ is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof. Het plangebied bevindt zich in het midden/zuiden van Keijzershof. Het is onderdeel van het woonmilieu De Boszoom en betreft de zesde fase. Fase 4 van de Boszoom vormt de noordelijke begrenzing van het plangebied. Deels ten zuiden en ten oosten van het plangebied ligt fase 5 van de Boszoom. Het plangebied wordt in het westen nog niet begrensd door een woongebied, maar hier zal aansluitend aan het plangebied een van de andere fases van Boszoom worden ontwikkeld. Ten slotte ligt ten zuiden de provinciale weg N470. In deze fase van Boszoom worden maximaal 98 woningen gerealiseerd, waarvan 63 rijwoningen en 35 vrijstaande en halfvrijstaande woningen.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpuitwerkingsplan bij het college kenbaar hadden gemaakt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.