Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Boezem West 2019, voorontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Boezem West 2019’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Vanaf donderdag 9 augustus 2018 ligt dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Dit project behelst deels de actualisatie van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Boezem & Boezemvaart’. Het voorliggende bestemmingsplan heeft tot doel het plangebied te voorzien van een actueel planologisch-juridisch regime, met een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toege-stane bebouwing binnen het plangebied.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de noordwestzijde van de kern Pijnacker en omvat het bedrijventerrein Boezem West. Het bedrijventerrein Boezem West is volledig geïntegreerd met de bebouwde kom van Pijnacker en is circa 29 hectare groot. Direct ten westen van het bedrijventerrein is woonbebouwing gelegen. In het oosten grenst het plangebied aan het te ontwikkelen bedrijventerrein Boezem Oost. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door grasland. De westelijke grens wordt gevormd door woonbebouwing aan de Vlielandseweg. Ten slotte wordt de noordelijke begrenzing gevormd door de Katwijkerlaan. De Katwijkerlaan is een verbinding tussen Pijnacker en Zoetermeer.

Inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens hieronder gedownload worden en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt indienen door het formulier inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Boezem West 2019 in te vullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

De gemeenteraad heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat het moment waarop een bestemmingsplan wordt herzien ook hét moment is waarop burgers hun wensen met betrekking tot bouwen en gebruik bij de gemeente bekend zouden moeten maken. Eenieder die dergelijke wensen binnen het plangebied heeft en die nog niet aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, wordt uitgenodigd om dat in reactie op het voorontwerpbestemmingsplan te doen.

Inloopavond

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Op maandag 3 september 2018 wordt u van 19:00 uur tot en met 21:00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker de gelegenheid geboden om nader te worden geïnformeerd te worden over de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan.