Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Boezem West 2019, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Boezem West 2019’ ter inzage gelegen.

Dit project behelst deels de actualisatie van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Boezem & Boezemvaart’. Het voorliggende bestemmingsplan heeft tot doel het plangebied te voorzien van een actueel planologisch-juridisch regime, met een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toege-stane bebouwing binnen het plangebied.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de noordwestzijde van de kern Pijnacker en omvat het bedrijventerrein Boezem West. Het bedrijventerrein Boezem West is volledig geïntegreerd met de bebouwde kom van Pijnacker en is circa 29 hectare groot. Direct ten westen van het bedrijventerrein is woonbebouwing gelegen. In het oosten grenst het plangebied aan het te ontwikkelen bedrijventerrein Boezem Oost. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door grasland. De westelijke grens wordt gevormd door woonbebouwing aan de Vlielandseweg. Ten slotte wordt de noordelijke begrenzing gevormd door de Katwijkerlaan. De Katwijkerlaan is een verbinding tussen Pijnacker en Zoetermeer.

Inzage

Dit plan kan hieronder gedownload worden en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.