Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Boezem & Boezemvaart 1e herziening, Vlielandseweg 20; (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “1e herziening Boezem & Boezemvaart, Vlielandseweg 20” gewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. De stukken zijn hieronder ook te downloaden en beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied

Het plangebied omvat de percelen behorende bij de Vlielandseweg 20. Op deze locatie zijn enkele bedrijven gevestigd. In het bestemmingsplan “Boezem & Boezemvaart” (vastgesteld op 27-11-2008) zijn de toegekende bestemmingen niet conform het bestaande legale gebruik. Deze herziening ziet op herstel van deze omissie. Daarnaast maakt deze herziening de herontwikkeling van het terrein mogelijk.

In beroep gaan

De beroepstermijn is verstreken.

Documenten