Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bezwaarschriften, klachten, meldingen, Burgerjaarverslag 2010

Via klachten en bezwaarschriften kunnen inwoners ons laten weten dat ze het niet eens zijn met de gemeente. Ook kunnen inwoners ons via het Meldpunt Wijkbeheer attenderen op zaken uit de openbare ruimte, zoals het onderhoud van groen, wegen en riolering.

Klachten

We besteden veel aandacht aan het informeel en oplossingsgericht afhandelen van klachten. Dit verdient de voorkeur boven het formeel doorlopen van de klachtenprocedure. De Algemene wet bestuursrecht biedt de gemeente de mogelijkheid klachten oplossingsgericht op te pakken, zonder direct uit te zijn op een formele klachtbehandeling. Informele behandeling gaat meestal sneller en leidt vaker tot tevreden burgers. In 2010 zijn 49 klachten binnengekomen. Een stijging van 22,5 %. Toch is het aantal ingediende klachten van 49 op 49.307 inwoners een klein percentage (0,09%). Meer weten over de behandeling van klachten? Klik dan op klachten.

Enquête over klachtbehandeling

Alle klagers ontvangen na behandeling van hun klacht een enquêteformulier. We vragen klagers hoe zij de klachtenprocedure hebben ervaren, wat zij vinden van de afhandeling van de klacht, de snelheid waarmee hun klacht wordt afgehandeld etcetera. Vanaf december 2008 tot en met september 2010 hebben we in totaal 75 enquêtes verstuurd; 34 klagers stuurden het ingevulde formulier terug (45%). Benieuwd naar de resultaten? Klik dan op enquête klachten.

Bezwaarschriften

Op 1 januari 2010 waren 54 bezwaarschriften in behandeling. In de loop van 2010 zijn daar 177 nieuwe bezwaarschriften bijgekomen. De totale werkvoorraad in 2010 betrof dus 231 zaken. Hiervan zijn 139 zaken afgehandeld. Op 31 december 2010 waren nog 92 zaken in behandeling. Het percentage bezwaren dat binnen de afhandelingstermijn is afgedaan (inclusief verdaging) bedraagt 81%. Dit is een aanzienlijke verbetering van bijna 10% ten opzichte van 2009. De resultaten van behandeling van bezwaren ziet u op bezwaarschriften.

Meldingen openbare ruimte

Inwoners kunnen aan het Meldpunt Wijkbeheer zaken over het onderhoud van de openbare ruimte melden, maar bijvoorbeeld ook over de afvalinzameling en de gemeentelijke gebouwen. We informeren melders over de voortgang van de afhandeling van de melding. Het aantal meldingen is in de afgelopen jaren redelijk stabiel. Informatie over de behandeling van meldingen vindt u op meldingen.

Meting tevredenheid Meldpunt Wijkbeheer

In juni 2010 is de tevredenheid van de gebruikers van het Meldpunt Wijkbeheer onderzocht. De melders (zowel internet als telefonisch) waarderen het Meldpunt Wijkbeheer met een 7,1 als algemeen rapportcijfer. Wilt u alle resultaten van de meting zien? Kijk dan op meting tevredenheid.