Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bezwaar of beroep bij omgevingsvergunningen

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente een omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren kunt u daartegen in veel gevallen bezwaar maken.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente een omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren kunt u daartegen in veel gevallen bezwaar maken.
Een bezwaar moet u binnen 6 weken schriftelijk indienen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen: het college. De termijn van 6 weken gaat in een dag nadat het besluit aan de indiener is bekendgemaakt. Deze datum staat aangegeven bij datum besluit. Als u het bezwaarschrift te laat indient, wordt het niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar niet inhoudelijk aan de orde komt. U wordt verzocht op uw brief te vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat.
Verder moet u in uw bezwaarschrift in ieder geval vermelden:
. uw naam en adres;
. de datum;
. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
. uw handtekening.
. de gronden van het bezwaar
Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

Beroep

In sommige gevallen kan er niet eerst een bezwaarschrift bij de gemeente worden ingediend.
Er dient direct beroep bij de rechtbank te worden aangetekend. Het gaat om gevallen waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt gevolgd. In die situatie heeft er reeds een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van ter inzagelegging was er een mogelijkheid een zienswijze schriftelijk of mondeling in te dienen. De gemeente weegt ingediende zienswijzen mee in het definitieve besluit. Degene die een zienswijze heeft ingediend kan, als hij het niet eens is met het definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank. Een beroep moet u binnen 6 weken schriftelijk indienen bij de rechtbank. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het definitieve besluit ter inzage is gelegd. Het adres van de rechtbank is Postbus 20302,2500 EH Den Haag.

Vergunningvrij bouwen

Bij vergunningvrij bouwen is geen omgevingsvergunning nodig. Het is dan niet mogelijk om daartegen bij de gemeente bezwaar te maken.