Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bestemmingsplanprocedure

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, wordt een wettelijke procedure doorlopen.

De verschillende fasen in de totstandkoming van een bestemmingsplan zijn:

Opstellen voorontwerpbestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan wordt opgesteld, wordt informatie verzameld over het gebied. Dit gebeurt onder meer door archief- en gebiedsonderzoek en er vindt een inventarisatie van het van toepassing zijnde gemeentelijk-, provinciaal- en/of rijksbeleid c.q. – regelgeving plaats. Aan de hand van deze informatie wordt een concept voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit concept wordt eerst intern besproken. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit om dit plan in procedure te brengen waarna de raad het plan vervolgens voor participatie/inspraak vrijgeeft. Dit zal in een kennisgeving worden vermeld, welke in ieder geval in de Telstar en op de gemeentelijke website wordt geplaatst. Tijdens een terinzagelegging zal veelal ook een inloopavond worden georganiseerd.

Terug naar boven

Vooroverleg

Tijdens of aansluitend op deze terinzagelegging, worden diverse instellingen, diensten en andere overheden - waaronder de provincie en het waterschap - in de gelegenheid gesteld tot het geven van advies over de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan. Het college besluit over, de ingediende reacties en de voorgestelde wijzigingen. Naar aanleiding van het collegebesluit wordt het voorontwerp aangepast. Na aanpassing is het bestemmingsplan een ontwerpbestemmingsplan.Hierna neemt de raad het besluit tot terinzagelegging van het ontwerp en geeft het vrij voor het indienen van zienswijzen.

Terug naar boven

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Iedereen kan tijdens deze periode zienswijzen kenbaar maken. Bekendmaking geschiedt in de Telstar, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Het college van burgemeester en wethouders kunnen in voorkomend geval bepalen dat er ook een hoorzitting wordt gehouden.

Terug naar boven

Vaststelling bestemmingsplan

Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen legt het college van burgemeester en wethouders het plan vervolgens voor aan de gemeenteraad. In een openbare vergadering spreekt de raadscommissie over de ingediende zienswijzen en het voorliggende bestemmingsplan en adviseert vervolgens de gemeenteraad omtrent het - al dan niet gewijzigd – vaststellen van het bestemmingsplan.

Terug naar boven

Beroep instellen

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan opnieuw (gedurende 6 weken) ter inzage gelegd. De bekendmaking hiervan geschiedt eveneens in de Telstar, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Tijdens deze periode kan een belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Terug naar boven

Inwerking treden

Na afloop van de periode waarin beroep kan worden ingesteld treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij er een voorlopige voorziening is gevraagd en/of door de provincie (of Rijk) een reactieve aanwijzing is gegeven.

Terug naar boven

Voorlopige voorziening aanvragen

Het inwerkingtreden van het plan wordt voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen bij de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State tijdens de periode waarin het vastgestelde plan ter inzage ligt. Na behandeling van deze voorlopige voorziening kan deze schorsing worden opgeheven en treedt het plan alsnog in werking.

Terug naar boven

Geldend bestemmingsplan

Indien er geen beroep is ingesteld, dan wel het bestemmingsplan na behandeling van het beroep in stand wordt gelaten, wordt het plan onherroepelijk en spreken we over een geldend bestemmingsplan.

Terug naar boven