Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Beleidsnota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening, vastgesteld (in procedure)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 februari 2018 de beleidsnota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening heeft vastgesteld.

Voorkant Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening

Nota

De Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening is een uitwerking van de Ruimtelijke Structuurvisie die in 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. De nota vervangt het bestaande ruimtelijk beleid en geeft inwoners of ondernemers handvatten bij het opstellen van plannen door duidelijk aan te geven welke ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente passen, maar ook wat er niet kan en waarom. Er zijn veel regels verdwenen en vereenvoudigd.

Ook is de nota een basis om sneller medewerking verlenen aan initiatieven, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de kruimelontheffing met een zeer korte procedure. Daarnaast gaat de nota uit van het, meer dan nu, gebruiken van de kracht van inwoners en ondernemers om gezamenlijk de gemeente te ontwikkelen. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Dat betekent dat inwoners en ondernemers niet alleen worden betrokken bij ruimtelijke plannen door ontheffingen ter inzage te leggen en het gesprek aan te gaan, maar ook dat initiatiefnemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen door hun initiatief zelf te onderbouwen.

Ter inzage

De beleidsnota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Het besluit heeft ter inzage gelegen.