Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Beleids- en beheerplan 2019-2022: Investeren in groen

Op 18 oktober 2018 stelde de gemeenteraad het beleids- en beheerplan openbaar groen 2019-2022 vast. In dit plan staat hoe we omgaan met het openbaar groen in de bebouwde kom en langs de hoofdinfrastructuur.

Planten en begroeiing voor het bestuurscentrum van Pijnacker-Nootdorp

In het plan is onderscheid gemaakt tussen regulier beheer en onderhoud en groot onderhoud. Regulier beheer en onderhoud is het dagelijks onderhoud zoals schoffel-, snoei- en maaiwerkzaamheden. Dit zijn op korte termijn terugkerende werkzaamheden. Groot onderhoud is eenmalig of komt pas terug op de lange termijn. Denk aan het vervangen van al het openbaar groen in een woonwijk.

Het doel van het groenbeheer is op een efficiënte manier beheren van het openbaar groen. Duurzame instandhouding, kwaliteit en veiligheid van de woonomgeving is daarbij het belangrijkst.

Regulier beheer en onderhoud

Het regulier beheer en onderhoud is erop gericht om het openbaar groen voor een lange periode goed te houden . Hiervoor onderscheiden we een aantal groepen. Elk type openbaar groen heeft een eigen manier van onderhoud nodig. Deze zijn hieronder kort beschreven.

Bomen

Alle openbare bomen staan in een groenbeheersysteem. In dit systeem zijn gegevens vastgelegd over de boom, zoals wanneer de boom geplant is en welke soort het is. Eens in de drie jaar worden alle bomen gecontroleerd op veiligheid. De boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd door extern ingehuurde en gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs. De controleur bekijkt de boom en rapporteert hierover in het beheersysteem. Op deze manier wordt er voor elke boom een eigen logboek bijgehouden. Bij sommige bomen is nader onderzoek nodig . Aan de hand van de resultaten uit de boomveiligheidscontrole en nader onderzoek worden snoei- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Terug naar boven

Sierheesters

Plantvakken met sierheesters worden zeven keer per jaar vrijgemaakt van onkruid en eens in de 1 tot 5 jaar kort gemaakt, afhankelijk van de soort en locatie. De kort gemaakte heesters ziet er tijdelijk minder fraai uit maar is nodig om het groen te verjongen en de bloei te stimuleren.

Terug naar boven

Hagen

Hagen worden twee keer per jaar geknipt en. de haagvoet wordt zeven keer per jaar (verdeeld over het groeiseizoen) onkruidvrij gemaakt. Alle groenafval voeren wij af.

Terug naar boven

Gazons

Het grootste deel van het openbaar groen bestaat uit het intensief onderhouden van gras, oftewel gazon. Gazons worden afhankelijk van de weersomstandigheden tot maximaal 24 keer gemaaid in het groeiseizoen. Het maaisel wordt na het maaien niet afgevoerd. Rond obstakels zoals lichtmasten en paaltjes wordt het gras 8 keer gemaaid en rondom bomen 6 keer.

Terug naar boven

Gazon met bloembollen

Gazons, of delen van gazons, die voorzien zijn van bloembollen worden later gemaaid dan de gewone gazons. Pas nadat de bollen zijn uitgebloeid en de bollen voldoende voedselreserves hebben aangemaakt (juni) wordt op deze locaties gemaaid. De rest van het jaar worden gazons met bollen als reguliere gazons onderhouden. Ook hier wordt het maaisel niet afgevoerd.

Terug naar boven
Ruig gras

Ruig gras

Ruig gras wordt twee keer per jaar geklepeld (juni en september Dit is een ecologische manier van maaien. Ruig gras is een hoge en soortenarme gras- en kruidenvegetatie en komt het meest voor in bermen van wegen in het buitengebied. Zichthoeken worden extra gemaaid.

Terug naar boven

Kruidenrijke vegetatie

Kruidenrijke vegetaties worden één tot drie keer per jaar gemaaid, afhankelijk van de locatie en natuurdoeltypen.

Terug naar boven

Oevers en ruigte

Oevervegetaties worden eens in de 3 tot 5 jaar gemaaid. Om het zicht op het water te behouden worden oevervegetaties op sommige plekken 1 keer per jaar gemaaid. Om verlanding (dichtgroeien van het water) tegen te gaan wordt ook de groei van wilde heesters of bomen tegengegaan.

Terug naar boven

Begrazing door schapen

In 2007 zijn wij gestart met het begrazen van een deel van de bermen, zo’n 6,5 ha. Nu wordt er zo’n 24 hectare begraasd. Dit gebeurt zo’n 2 tot 4 keer per jaar, afhankelijk van de locatie. Door het begrazen worden de bermen op een ecologische manier beheerd.

Terug naar boven

Groot onderhoud

Voor de komende vier jaar staat er op verschillende plekken in de gemeente groot onderhoud op de planning.

Bosgebied Koningshof

De woonwijk Koningshof is omgeven door water en bosachtig groen met bomen en struiken. Na vele jaren is groot onderhoud aan dit gebied nodig. Dit gebeurt gefaseerd in de periode 2018-2020. Meer informatie op:

Vervangen essen langs N470

De essen langs het fietspad N470 tussen Pijnacker en Delfgauw zijn aangetast door de essentaksterfte. De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een agressieve schimmelziekte. Veel essen gaan hieraan dood. De afgelopen jaren zijn er al enkele tientallen essen tussenuit gevallen. In 2019/2020 worden alle essen vervangen voor nieuwe bomen. Daarvoor worden verschillende soorten gebruikt om in de toekomst minder kwetsbaar te zijn voor ziekten en plagen.

Herinrichting Koningshof fase 7+8

Na zo’n 30 jaar is het riool in Koningshof verzakt en aan vervanging toe. Ook worden kabels en leidingen van gas en elektriciteit vervangen of onderhouden als dat nodig is. Daarnaast hogen we de wijk op en richten we de ruimte opnieuw in, daarin wordt ook een groot deel van het openbaar groen vervangen. Op dit moment werken we in Koningshof-West aan de herinrichting van fase 7 en 8. Meer informatie op:

Herinrichting Klapwijk

De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes. Het openbaar groen speelt hierin een belangrijke rol. Meer informatie op:

Bescherming planten en dieren

We vinden het belangrijk om bij het onderhoud dat we uitvoeren zoveel mogelijk rekening te houden met kwetsbare planten en dieren. wij werken daarom volgens de gedragscode ‘bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen’ van Stadswerk.

Bewonersgroen Koningshof

Zelf aan de slag?

Wilt u meer kleur, fleur of groen in uw straat? Dat kan bijvoorbeeld door met medebewoners een stukje openbaar groen in uw straat te adopteren. Of door het onderhouden van een aantal bloembakken. Of misschien wilt u wel een boomplantverzoek indienen. Ook uw eigen tuin bepaalt voor een groot deel het groene karakter van uw straat of buurt.