Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Belastingen, Burgerjaarverslag 2010

Wet waardering onroerende zaken

De gemeente bepaalt op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) de waarde van alle objecten. Deze waarde wordt gebruikt om de hoogte van de onroerende zaakbelastingen te berekenen. De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Voor 2010 gold de waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2009.

Het aantal bezwaarschriften gericht tegen de vastgestelde WOZ-waarde is in 2010 ten opzichte van 2009 gedaald, namelijk van 2,92% naar 2,19%. Voor de waardebepaling 2010 zijn de bestanden en taxaties kwalitatief verbeterd. Het percentage bezwaarschriften in 2010 ligt met 2,19% ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,5%. Naar verwachting zullen alle bezwaarschriften worden afgedaan conform de nieuwe wettelijke voorschriften.

De cijfers voor 2010 zijn:

WOZ-beschikkingen en bezwaarschriften 2010 2009 2008
Aantal verzonden beschikkingen 20.782 19.386 19.067
Aantal bezwaarschriften 455 566 553
Percentage bezwaren t.o.v. aantal beschikkingen 2,19% 2,92% 2,90%
Percentage niet-ontvankelijk of ongegrond 59% 71% 59%
Percentage gegrond of gedeeltelijk gegrond 41% 29% 41%
Gemiddelde afhandelingtermijn ± 30 wk ± 30 wk ± 30 wk

Gecombineerde aanslagen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stuurt gecombineerde aanslag- en beschikkingsbiljetten naar belastingplichtigen. Op het gecombineerde aanslag-/beschikkingsbiljet staan de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke aanslagen voor onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en indien van toepassing de hondenbelasting.

Voor het belastingjaar 2010 zijn circa 22.000 belastingaanslagen verzonden. In 2009 circa 21.000. Het aantal bezwaarschriften tegen de diverse gemeentelijke belastingen is in 2010 ten opzichte van 2009 iets gedaald. In 2010 zijn 63 bezwaarschriften ingediend tegen 79 in 2009. Alle bezwaarschriften zijn voor het einde van 2010 afgehandeld.

Automatische incasso

Ondanks de stijging van het aantal belastingaanslagen blijft het percentage van de belastingplichtigen die gebruik maken van de mogelijkheid de belastingaanslag automatisch in acht gelijke termijnen te laten incasseren rond de 50%. Als de belastingplichtige niet kiest voor automatische incasso, dan dient hij de aanslag in twee gelijke termijnen te betalen. Naast de servicegerichte automatische incasso bestaat de mogelijkheid van een betalingsregeling als men moeilijk aan de betalingsverplichting kan voldoen en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Kwijtschelding

Indien een inwoner de gemeentelijke belastingen niet kan betalen, kan een verzoek voor kwijtschelding worden ingediend.

Overzicht kwijtscheldingen 2010 2009 2008
Aantal verzoeken om kwijtschelding 595 554 507
Percentage (gedeeltelijk) toegewezen 73,5% 68% 79%
Percentage afgewezen 26,5% 32% 21%

Het aantal verzoeken voor kwijtschelding is in 2010 met 41 toegenomen ten opzichte van 2009. De toename kunnen we verklaren door een stijgend aantal opgeleverde woningen. Maar ook de economische omstandigheden spelen hierbij een rol.