Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Beheer en onderhoud speelvoorzieningen

De gemeente voert beheer en onderhoud aan speelvoorzieningen uit om deze op een duurzame, functionele en veilige manier in stand te houden. Een aantal onderhoudswerkzaamheden voert het Servicebedrijf van de gemeente uit, andere werkzaamheden voeren externe bedrijven uit in opdracht van de gemeente.

Inspectie en reparaties speeltoestellen

Alle speeltoestellen en valondergronden van de gemeente worden twee keer per jaar geïnspecteerd op slijtage, functionaliteit en veiligheid. Deze inspecties laat de gemeente uitvoeren door een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf met gekwalificeerd personeel. Naar aanleiding van de inspecties voert de gemeente reparaties uit.

Daarnaast houden de medewerkers van de gemeente de speelvoorzieningen in de gaten. Mocht u zelf schade, vandalisme of een gevaarlijke situatie signaleren op een speelplek, dan kunt u dit doorgeven via Meldpunt Leefomgeving. Omdat speeltoestellen aan zeer strikte eisen moeten voldoen willen we niet dat inwoners zelf speeltoestellen gaan repareren. Op die manier kunnen we de veiligheid niet waarborgen. Wel kunt u zelf zwerfvuil opruimen of speeltoestellen schoonmaken.

Beheer valondergronden

Elk type valondergrond heeft een daarop afgestemd beheer. Bij losse materialen zoals boomschors of zand is het nodig om het materiaal regelmatig aan te vullen en onkruid te verwijderen. Zandondergronden laten we meermaals per jaar reinigen en aanvullen.

Vervanging speeltoestellen

Soms is het vanuit economisch en/of technisch oogpunt niet wenselijk om reparaties uit te voeren. In zulke gevallen zijn speeltoestellen aan het einde van hun levensduur en wordt gekozen om het speeltoestel al dan niet te vervangen. Voorheen werden speeltoestellen één op één vervangen voor hetzelfde of een vergelijkbaar speeltoestel. In de praktijk bleek dat hier niet altijd behoefte aan was. Daarom worden bewoners in het vervolg betrokken bij de keuze, als de gemeente tot vervanging besluit.

Renovaties van speelplekken

Renovaties van speelplekken worden uitgevoerd volgens een meerjarenplan en zijn vaak gekoppeld aan rioolvervangingsprojecten. De speelplek wordt op functionaliteit beoordeeld en er wordt bekeken of het nog wel voldoet aan de geldende normen. Vervolgens wordt voor het hele terrein (inclusief verhardingen, hekwerken en groenvoorzieningen) een nieuw ontwerp gemaakt.

De gemeente betrekt de bewoners, en in het bijzonder de kinderen, hier zoveel mogelijk bij. Dit gebeurt op verschillende manieren.

Onderhoud aan een speelplek door een medewerker van het servicebedrijf Onderhoud aan een speelplek door een medewerker van het servicebedrijf