Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijventerrein Heron 1e Partiële herziening, voorontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan “1e Partiële herziening bedrijventerrein Heron” vanaf 14 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Onderhavige partiële herziening behelst technische aanpassingen van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Heron” dat voorziet in de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de oostzijde van de kern Nootdorp, aan de rijksweg A12. Dit plan bevat een herziening van enkele regels ter plaatse van de A12-zone, een aanpassing ten behoeve van het mogelijk maken van vestiging van busbedrijf ‘Van Heugten’ op het bedrijventerrein en een herziening van een algemene regeling ten aanzien van afstanden van gebouwen tot zijdelingse perceelsgrenzen.

Het voorontwerp is hieronder digitaal beschikbaar en ter inzage via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u indienen door het Formulier inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan 1e partiele herziening bedrijventerrein Heron in te vullen.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Inloopavond

Op 3 juli 2018 is er een inloopavond. U bent welkom tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis, ingang Emmastraat 165 in Pijnacker. Tijdens deze avond kunt u het voorontwerp bekijken en kunt u vragen stellen aan juridisch beleidsmedewerkers van de gemeente.