Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijventerrein Heron 1e Partiële herziening, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerpbestemmingsplan “1e Partiële herziening bedrijventerrein Heron” heeft vanaf 14 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Onderhavige partiële herziening behelst technische aanpassingen van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Heron” dat voorziet in de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de oostzijde van de kern Nootdorp, aan de rijksweg A12. Dit plan bevat een herziening van enkele regels ter plaatse van de A12-zone, een aanpassing ten behoeve van het mogelijk maken van vestiging van busbedrijf ‘Van Heugten’ op het bedrijventerrein en een herziening van een algemene regeling ten aanzien van afstanden van gebouwen tot zijdelingse perceelsgrenzen.

Het voorontwerp is hieronder digitaal beschikbaar en ter inzage via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een inspraakreactie indienen.