Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijvenpark Ruyven, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Ruyven’ heeft ter inzage gelegen.

Dit project behelst de actualisatie van het plangebied van de bestemmingsplannen van het bedrijvenpark. Daarnaast is uit de inventarisatie gebleken dat een aantal onjuistheden in de geldende plannen zit (met name afwijkingen in goot- en bouwhoogtes). Deze onjuistheden worden in onderhavig bestemmingsplan meegeno-men en gecorrigeerd naar de feitelijke situatie. Het nieuwe plan vormt daarmee een actueel beheersinstrument voor het gehele plangebied.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Delfgauw en omvat het bedrijvenpark Ruyven. De locatie is gelegen direct ten oosten van de Rijksweg A13 en direct ten zuiden van de provinciale weg N470.

Het plangebied wordt globaal begrensd door:

  • de Rijksweg A13 in het westen;
  • de N470 , met daarachter gelegen woonwijk Emerald in het noorden;
  • de Zuideindseweg, in het oosten;
  • een watergang, met daarachter het recreatiegebied Ruyven, in het zuiden.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een inspraakreactie indienen.