Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijvenpark Ruyven, ontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Op 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten het ontwerpbestemmingsplan ’Bedrijvenpark Ruyven’, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage te leggen.

Met ingang van donderdag 31 oktober 2019 ligt het plan gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is dit ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar hieronder en te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen.

Het bestemmingsplan heeft tot doel de actualisatie van de geldende bestemmingsplannen voor het plangebied van het bedrijvenpark. Daarnaast is uit de inventarisatie gebleken dat een aantal onjuistheden in de geldende plannen zit (met name afwijkingen in goot- en bouwhoogtes). Deze onjuistheden worden in onderhavig bestemmingsplan meegenomen en gecorrigeerd naar de feitelijke situatie. Het nieuwe plan vormt daarmee een actueel beheersinstrument voor het gehele plangebied. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de eventuele herontwikkeling van het aanwezige distributiecentrum.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Delfgauw en omvat het bedrijvenpark Ruyven. De locatie is gelegen direct ten oosten van de Rijksweg A13 en direct ten zuiden van de provinciale weg N470.

Het plangebied wordt globaal begrensd door:

  • de Rijksweg A13 in het westen;
  • de N470 , met daarachter gelegen woonwijk Emerald in het noorden;
  • de Zuideindseweg, in het oosten;
  • een watergang, met daarachter het recreatiegebied Ruyven, in het zuiden.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft, te weten ‘Bedrijvenpark Ruyven’.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen. Hiervoor vult u het formulier zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark Ruyven in.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling BPG, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635.