Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijvenpark Ruyven, ontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het ontwerpbestemmingsplan ’Bedrijvenpark Ruyven’ heeft ter inzage gelegen.

Met ingang van donderdag 31 oktober 2019 heeft het plan gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. Dit ontwerpbestemmingsplan is hieronder beschikbaar en te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft tot doel de actualisatie van de geldende bestemmingsplannen voor het plangebied van het bedrijvenpark. Daarnaast is uit de inventarisatie gebleken dat een aantal onjuistheden in de geldende plannen zit (met name afwijkingen in goot- en bouwhoogtes). Deze onjuistheden worden in onderhavig bestemmingsplan meegenomen en gecorrigeerd naar de feitelijke situatie. Het nieuwe plan vormt daarmee een actueel beheersinstrument voor het gehele plangebied. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de eventuele herontwikkeling van het aanwezige distributiecentrum.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Delfgauw en omvat het bedrijvenpark Ruyven. De locatie is gelegen direct ten oosten van de Rijksweg A13 en direct ten zuiden van de provinciale weg N470.

Het plangebied wordt globaal begrensd door:

  • de Rijksweg A13 in het westen;
  • de N470 , met daarachter gelegen woonwijk Emerald in het noorden;
  • de Zuideindseweg, in het oosten;
  • een watergang, met daarachter het recreatiegebied Ruyven, in het zuiden.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.