Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijvenpark Ruyven, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Ruyven’ gewijzigd vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit (incl. Staat van wijzigingen) en de daarbij behorende stukken hebben vanaf 9 april 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding en inhoud

Het bestemmingsplan heeft tot doel de actualisatie van de geldende bestemmingsplannen voor het plangebied van het bedrijvenpark. Daarnaast is uit de inventarisatie gebleken dat een aantal onjuistheden in de geldende plannen zit (met name afwijkingen in goot- en bouwhoogtes). Deze onjuistheden worden in onderhavig bestemmingsplan meegenomen en gecorrigeerd naar de feitelijke situatie. Het nieuwe plan vormt daarmee een actueel beheersinstrument voor het gehele plangebied. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de eventuele herontwikkeling van het aanwezige distributiecentrum. De wijzigingen bij de vaststelling hebben o.a. betrekking op het ondergronds bouwen.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Delfgauw en omvat het bedrijvenpark Ruyven. De locatie is gelegen direct ten oosten van de Rijksweg A13 en direct ten zuiden van de provinciale weg N470.

Het plangebied wordt globaal begrensd door:

  • de Rijksweg A13 in het westen;
  • de N470 , met daarachter gelegen woonwijk Emerald in het noorden;
  • de Zuideindseweg, in het oosten;
  • een watergang, met daarachter het recreatiegebied Ruyven, in het zuiden.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn konden belanghebbenden tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.