Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijvenpark Heron 1e Partiële herziening, bestemmingsplan (ter inzage)

Het bestemmingsplan ‘1e partiële herziening bedrijvenpark Heron’ is op 29 mei 2019 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf 1 augustus 2019 zes weken ter inzage.

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Partiële herziening

De partiële herziening behelst technische aanpassingen van het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Heron’ dat voorziet in de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de oostzijde van de kern Nootdorp, aan de rijksweg A12. Het plan heeft betrekking op enkele regels ter plaatse van de A12-zone, een aanpassing ten behoeve van het mogelijk maken van vestiging van een busbedrijf op het bedrijventerrein en een herziening van een algemene regeling ten aanzien van afstanden van gebouwen tot zijdelingse perceelsgrenzen.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Als de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.