Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bedrijvenpark Heron 1e Partiële herziening, bestemmingsplan (in procedure)

Het bestemmingsplan ‘1e partiële herziening bedrijvenpark Heron’ is op 29 mei 2019 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft vanaf 1 augustus 2019 zes weken ter inzage gelegen.

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Partiële herziening

De partiële herziening behelst technische aanpassingen van het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Heron’ dat voorziet in de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de oostzijde van de kern Nootdorp, aan de rijksweg A12. Het plan heeft betrekking op enkele regels ter plaatse van de A12-zone, een aanpassing ten behoeve van het mogelijk maken van vestiging van een busbedrijf op het bedrijventerrein en een herziening van een algemene regeling ten aanzien van afstanden van gebouwen tot zijdelingse perceelsgrenzen.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze termijn is inmiddels verstreken.