Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Balij Bieslandse Bos 2019, voorontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Balij Bieslandse Bos 2019’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Vanaf donderdag 9 augustus 2018 ligt dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Dit project behelst grotendeels de actualisatie van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Balij-Bieslandse Bos’. Daarnaast is uit de inventarisatie gebleken dat een aantal onjuistheden in het vigerende plan zitten (met name afwijkingen in goot- en bouwhoogtes). Deze onjuistheden worden in onderhavig bestemmingsplan mee-genomen en gecorrigeerd naar de feitelijke situatie. Daarnaast worden enkele correcties in de plangrens door-gevoerd, teneinde het plan te laten aansluiten op aangrenzende bestemmingsplannen. Het nieuwe plan vormt daarmee een actueel beheersinstrument voor het gehele plangebied.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt tussen de kernen Pijnacker en Nootdorp en ligt tegen de gemeentegrens met Delft aan. Het gebied wordt globaal begrensd door de Noordeindseweg (zuidwestelijke grens), de Tweemolentjesvaart / De Bras en de Geerweg / kern Nootdorp (noordwestelijke grens) en de Randstadrail Den Haag - Rotterdam (noordoostelijke grens). Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied aan de bebouwing van Pijnacker, het sportpark 'De Groene Wijdte' en de Vrederustlaan.

Inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens hieronder gedownload worden en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u indienen door het formulier inspraakreactie Voorontwerpbestemmingsplan Balij Bieslandse Bos 2019 in te vullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

De gemeenteraad heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat het moment waarop een bestemmingsplan wordt herzien ook hét moment is waarop burgers hun wensen met betrekking tot bouwen en gebruik bij de gemeente bekend zouden moeten maken. Eenieder die dergelijke wensen binnen het plangebied heeft en die nog niet aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, wordt uitgenodigd om dat in reactie op het voorontwerpbestemmingsplan te doen.

Inloopavond

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Op maandag 27 augustus 2018 wordt u van 19:00 uur tot en met 21:00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker de gelegenheid geboden om nader te worden geïnformeerd te worden over de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan.