Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Adviezen Wmo-raad

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over beleid, uitvoering en evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ontwerp Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018 (jan. 2016)

Huisvestingsverordening (juli 2015)

Stimuleringsfonds particulier initiatief (november 2013)

Subsidiebeleidskader maatschappelijke voorzieningen 2014-2017 (mei 2013)