Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Actieve betrokkenheid, burgerjaarverslag 2010

Verschillende inwoners en organisatie hebben een actieve bijdrage geleverd aan burgerparticipatie in de gemeente.

Maatschappelijke dialoog

De gemeente Pijnacker-Nootdorp moet bezuinigen om vanaf 2012 een sluitende begroting te krijgen. Maar voordat er beslissingen worden genomen wil het gemeentebestuur graag weten hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hierover denken. Welke keuzes zij zouden maken. Dit proces hebben we de Maatschappelijke dialoog genoemd. Via een enquête van TNS NIPO vragen we onze inwoners hun meningen te geven over mogelijke bezuinigingen. Ook onze subsidiepartners vragen we mee te denken over de wijze waarop bezuinigd kan worden. Waar zouden globaal de accenten moeten liggen? Heeft men misschien zelf ideeën over mogelijke bezuinigingen. Er vinden ook 10 gesprekken plaats met maatschappelijke organisaties. De Maatschappelijke dialoog is in 2010 opgestart en loopt door tot en met het eerste kwartaal 2011.

Driemensschappen, Jeugd en Jongerenwerk, CJG

Een Driemensschap is een samenwerkingsverband van wijkagent, jongerenwerker en wijkmanager. Zij monitoren alle knelpunten in de openbare ruimte in relatie tot jeugd(overlast). In overleg met jongeren, ouders, omwonenden en ondernemers proberen zij knelpunten te voorkomen of op te lossen. In 2010 hebben de Driemenschappen met name in Nootdorp en Delfgauw middels een hotspotaanpak jeugdoverlast geïnventariseerd en aangepakt.

Wmo-raad

De Wmo-raad geeft advies aan de gemeente over beleid, uitvoering en evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook bewaakt de Wmo-raad of de gemeente inwoners bij de beleidsontwikkeling betrekt. In 2010 heeft de Wmo-raad advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:

  • Uitvoeringsprogramma participatiebeleid ‘Meetellen en Meedoen’
  • Compensatieplicht Wmo
  • Klanttevredenheidsonderzoek 2010
  • Openbaar toilet in winkelcentrum

De adviezen worden betrokken bij de besluitvorming. We informeren de Wmo-raad regelmatig over de uitvoering van het Wmo-beleid.

Adviesraad Werk & Inkomen

De Adviesraad Werk & Inkomen adviseert de gemeente als het gaat om werk, inkomen en (re)integratie. Bijvoorbeeld over het beleid en de uitvoering van de Wet werk en bijstand en de Wet Investering in Jongeren door de gemeente. In 2010 heeft de Adviesraad adviezen uitgebracht over: verordeningen Wet Investeren in Jongeren, wijziging verordening Inburgering, uitvoeringsprogramma participatiebeleid en bijzondere bijstand.

Vrijwilligersprijs

In 2010 is voor de tweede keer een internetpoll georganiseerd waarbij inwoners konden stemmen op één van de genomineerden voor de Vrijwilligersprijs. De uitslag is voor de helft bepaald door de jury en voor de andere helft door de internetpoll. De poll stond in december 2010 op de website van Bureau Vrijwilligerswerk: www.vrijwilligerswerkpijnacker-nootdorp.nl. Ook was het mogelijk een bon uit de Telstar in te sturen. Er zijn 563 stemmen uitgebracht; 547 via internet en 16 via de bon. De prijs, een cheque van € 1.500 en een beeldje, is toegekend aan Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp.

Woonwensenonderzoek

Om te zorgen dat het woningbouwprogramma in Pijnacker-Nootdorp aansluit op de woonwensen van doelgroepen zoals jongeren en ouderen houden we regelmatig een onderzoek naar de woonwensen. Met name als het gaat om jongeren en ouderen is het aanbod schaars en de consument kritisch. In 2010 hebben ongeveer 1600 inwoners van 55 jaar en ouder en 700 jongeren uit de gemeente meegewerkt aan een schriftelijke enquête met ruim 50 vragen over woonwensen. Het aantal reacties is ruim voldoende voor zeer bruikbare onderzoeksresultaten. Jongeren hebben minder gereageerd dan ouderen. Wellicht omdat een schriftelijke enquête jongeren minder aanspreekt. Ze zijn meer digitaal ingesteld. Gemeente en partners kunnen aan de hand van de resultaten van het onderzoek plannen maken die aansluiten op de vraag.

Wijkgericht werken

Met wijkgericht werken streven wij ernaar bewoners zich mede verantwoordelijk te laten voelen voor straten, speelterreinen en openbaar groen binnen de gemeente. Het uiteindelijke doel is bevorderen van burgerparticipatie, verbeteren van leefbaarheid en communicatie met de inwoners. Wijkgericht werken is in 2009 begonnen met een pilot in Delfgauw. Dat resulteerde in het eerste Leefbaarheidsplan op kernniveau. In 2010 is een start gemaakt met het Leefbaarheidsplan voor Nootdorp. In 2011 is de kern Pijnacker aan de beurt.