Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Actieplan geluid 2019-2023 (ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp Actieplan Geluid 2019-2023 vastgesteld.

De gemeente moet in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai in beeld brengen in welke mate de bewoners binnen de gemeente worden blootgesteld aan omgevingslawaai. Vervolgens stelt de gemeente een plan op met beleidsvoornemens om de situatie te handhaven of te verbeteren. In het Actieplan is hieraan gevolg gegeven.

De gemeente heeft in de zomer van 2017 de geluidsituatie in beeld gebracht met een geluidkaart.

Het Actieplan Geluid 2019-2023 heeft een ambitieniveau van 65 dB en is daarmee ambitieuzer dan het vorige Actieplan Geluid 2014-2018 (70 dB). Uit de geluidkaarten blijkt dat bij circa 160 woningen de geluidsbelasting hoger is dan de plandrempel van 65 dB. In het Actieplan Geluid 2019-2023 staat onder meer beschreven welke acties wij de komende planperiode uit gaan voeren om de geluidsituatie bij deze bestaande woningen te verbeteren of te beheersen.

Ter inzage legging

Het ontwerp Actieplan Geluid 2019-2023 ligt van 22 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 ter inzage. Het ontwerp Actieplan geluid 2018-2022 is in te zien tijdens kantooruren bij het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Inloopavond

Op woensdag 14 november 2018 wordt van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond georganiseerd. Locatie: Emmastraat 165 in Pijnacker (raadzaal).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan iedereen zijn of haar zienswijze op het ontwerp Actieplan Geluid 2019-2023 mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch via het telefoonnummer 14 015.

U kunt ook digitaal een reactie indienen door het Formulier zienswijze Actieplan geluid 2019-2023 in te vullen.

Tegen de vaststelling van het Actieplan is, na verwerking van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk. Het Actieplan Geluid 2019-2023 bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.

Vragen

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch. Zij is telefonisch bereikbaar via nummer 14 015.