Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Actieplan geluid 2019-2023

Het Actieplan Geluid 2019-2023 heeft ter inzage gelegen.

De gemeente moet in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai in beeld brengen in welke mate de bewoners binnen de gemeente worden blootgesteld aan lawaai ten gevolge van weg- en railverkeer. Vervolgens stelt de gemeente een plan op met beleidsvoornemens om de situatie te handhaven of te verbeteren. In het Actieplan is hieraan gevolg gegeven.

Het Actieplan Geluid 2019-2023 heeft een ambitieniveau van 65 dB en is daarmee ambitieuzer dan het vorige Actieplan Geluid 2014-2018 (70 dB). Bij circa 160 woningen is de geluidsbelasting hoger dan de plandrempel van 65 dB. In het Actieplan Geluid 2019-2023 staat onder meer beschreven welke acties wij de komende planperiode uit gaan voeren om de geluidsituatie bij deze bestaande woningen te verbeteren of te beheersen.

Acties

Binnen de planperiode worden de volgende acties uitgevoerd:

 • opstellen van een plan van aanpak voor de resterende saneringswoningen;
 • toepassen van stil asfalt op de volgende wegen (omwonenden bij deze wegvakken worden enkele weken voor aanvang van de werkzaamheden nog verder geïnformeerd over deze werkzaamheden):
  • Delftsestraatweg (buiten de bebouwde kom);
  • Westlaan (tussen Overgauwseweg en Europalaan);
  • Vlielandseweg (tussen Lange Campen en Katwijkerlaan);
  • Katwijkerlaan(tussen Vlielandseweg en S-bocht);
 • geluid meenemen in de afweging bij de herinrichting van de Delftsestraatweg (binnen de bebouwde kom);
 • continueren van het gebiedsgerichte geluidbeleid;
 • uitvoeren van nader onderzoek bij woningen waar geen werk met werk gemaakt kan worden;
 • overleg met gemeente Zoetermeer over Berkelseweg;
 • bespreken van klachten door geluidsbronnen waar gemeente geen bevoegd gezag is.

Het Actieplan Geluid 2019-2023 bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.

Vragen

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch. Zij is telefonisch bereikbaar via nummer 14 015.