Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ackerswoude 2019, ontwerpwijzigingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Ackerswoude 2019’ met ingang van 10 oktober 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Met dit wijzigingsplan wordt beoogd de gerealiseerde en/of vergunde situatie van een gedeelte van Ackerswoude vast te leggen. Middels verschillende wijzigingsplannen wordt het ‘Woongebied’ omgezet in de daadwerkelijk gerealiseerde situatie. Een eerste wijzigingsplan is in 2016 gemaakt. Dit wijzigingsplan zet een volgend gebied om van ‘Woongebied’ naar de gerealiseerde/vergunde gedetailleerde bestemmingen (zie verbeelding voor het exacte plangebied).

Het ontwerpbestemmingsplan is hieronder beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen door het formulier zienswijze ontwerpwijzigingsplan Ackerswoude 2019 in te vullen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via doorkiesnummer 015-3626315.