Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ackerswoude 2016, gewijzigde vaststelling wijzigingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 6 december 2016 het wijzigingsplan ‘Ackerswoude 2016’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde wijzigingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen de toekomstige wijk Ackerswoude in Pijnacker zijn verschillende omgevingsvergunningen verleend voor de realisering van woningen. Deze woningen zijn verleend op basis van het vigerende bestemmingsplan ‘Ackerswoude 2014’. Dit bestemmingsplan is globaal en zeer flexibel van opzet. Er gelden maar enkele regels ten aanzien van woningen en het overige is vrijgelaten. Om ervoor te zorgen dat het bestemmingsplan ook in de beheersituatie een adequaat instrument is, is ervoor gekozen om gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid waarmee de gerealiseerde of de te realiseren situatie gedetailleerd wordt vastgelegd.

Beroep instellen

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden beroep instellen.