Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ackerswoude 2014 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Ackerswoude 2014’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van de kern Pijnacker, tussen de woonwijk Klapwijk en het bedrijventerrein Boezem-West, en voorziet in de mogelijkheid tot het realiseren van een nieuw woongebied met bijbehorende voorzieningen.

Ackerswoude, besluit vaststelling hogere grenswaarden Wgh (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft besloten hogere grenswaarden ingevolge Wet Geluidhinder ten behoeve van 42 woonbestemmingen ten gevolge van het railverkeerslawaai en het wegverkeerslawaai in verband met het bestemmingsplan "Ackerswoude 2014" van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vast te stellen.

Toelichting

In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen als gevolg van het railverkeerslawaai niet hoger zijn dan 55 dB en als gevolg van wegverkeerslawaai niet hoger dan 48 dB. Deze waarden worden ook wel aangeduid als zogenaamde voorkeursgrenswaarden.
Burgemeester en wethouders kunnen, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, hogere waarden toestaan dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Om te bepalen welke geluidsbelastingen bij nieuwe woningen en geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn en welke maatregelen er mogelijk zijn, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Conclusie van het akoestisch onderzoek is dat de voorkeursgrenswaarde bij 42 woningen wordt overschreden, maar de maximaal toegestane geluidsbelasting niet te boven gaat. Deze hogere geluidsbelasting is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces, waarbij ook de mogelijke maatregelen worden aangegeven om de geluidbelasting op de gevels van de verschillende woningen terug te brengen. Dit afwegingsproces heeft vorm gekregen in het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en het daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoek. Deze documenten hebben in het kader van de voorbereiding van het besluit ter inzage gelegen. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het definitieve besluit ongewijzigd vastgesteld.