Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ypenburg-Centraal, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 19 december jl. het bestemmingsplan ‘Ypenburg-Centraal’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit (incl. Staat van wijzigingen) en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 januari 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar op en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding en inhoud

Het bestemmingsplan heeft tot doel het plangebied te voorzien van een actueel planologisch-juridisch regime, met een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. De wijzigingen hebben o.a. betrekking op een drietal specifieke locaties binnen het plangebied, te weten Kortelandseweg tussen nrs 11 en 19, Gilze-Rijenhof 21 en 23 en het gasontvangstation.

Ligging plangebieden

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Ypenburg Centraal’ bevindt zich in het noorden van Nootdorp. In het noordwesten wordt het plangebied begrensd door de Startbaan. De Startbaan vormt tevens ook de gemeentegrens met de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt verder aan de noordoostzijde begrensd door de Laan van Nootdorp, aan de zuid-oostzijde door de Dokter Bakkerenlaan en Sportparkweg en aan de zuidwestzijde door de Dokter Bakkerenlaan en de Fellowshiplaan.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.