Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ter inzage

Ontwerp thematische structuurvisie en het concept uitvoeringsplan 2016 - 2018

De ontwerp Thematische structuurvisie laat zien hoe de gemeente de ambitie voor een energieneutrale gemeente wil invullen, wat de strategie is voor de komende 10-15 jaar en wat de hoofdzaken en sectoren zijn die volgens deze maatschappelijke visie worden gefaciliteerd. De visie richt zich op de sectoren ‘wonen’, ‘glastuinbouw’ en ‘overige bedrijven’. De inbreng uit de werksessies met de deelnemers van deze sectoren hebben de strategische keuzes van de thematische structuurvisie alsmede de concrete acties bepaald. De structuurvisie heeft ook aandacht voor de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente.

Ter inzage

Beide documenten liggen met ingang van 9 juli tot 23 september 2015 ter inzage bij het gemeentekantoor, Pijnacker. Daarnaast zijn de documenten hieronder digitaal beschikbaar.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen op de visie bij de gemeenteraad en een inspraakreactie op het uitvoeringsprogramma bij het college. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze of inspraakreactie dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Beleid via doorkiesnummer 015-3626606.

Een digitale zienswijze op de thematische structuurvisie kunt u indienen door het Formulier zienswijze thematische structuurvisie duurzame energie en energieneutraliteit in te vullen. Een inspraakreactie op het uitvoeringsprogramma 2016-2018 kunt u indienen door het Formulier inspraak concept uitvoeringsprogramma 2016-2018 in te vullen.

Vervolg

Na de inzageperiode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de eventueel naar voren gebrachte zienswijzen. De gemeenteraad wordt naar verwachting in december 2015 gevraagd, met inachtneming van de naar voren gebrachte zienswijzen, de thematische structuurvisie duurzame energie en energieneutraliteit vast te stellen. Het college stelt het Uitvoeringsprogramma vast. De thematische structuurvisie is voor de inwoners niet bindend. Er zal dan ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid volgen na de raadsvaststelling.