Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Reconstructie Kruithuisplein / Laan van Ruyven; ontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Reconstructie Kruithuisplein / Laan van Ruyven’ met ingang van 13 december 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Plangebied

Het plangebied betreft het Kruithuisplein en de huidige rotonde bij de Laan van Ruyven en directe omgeving in Delfgauw. Het opstellen van een herziening van het geldende bestemmingsplan voor het Kruithuisplein en de rotonde bij de Laan van Ruyven komt voort uit de noodzaak de bestaande wegindeling aan te passen en daarmee gepaard gaande de wegen (rijstroken en in-/uitvoegstroken) uit te breiden. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp vinden, vanuit hun taak als wegbeheerder de reconstructie van het Kuithuisplein alsmede aanpassing op het kruispunt Ruyven van de N470, noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te bevorderen.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen. Dit doet u door het formulier zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Kruithuisplein - Laan van Ruyven in te vullen.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635.

Documenten