Terug naar het overzicht

Ontwerp omgevingsplan ‘Herziening bruidsschat’

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een aantal artikelen in de bruidsschat te laten vervallen. Deze artikelen zijn namelijk niet van toepassing op de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hiervoor wordt een ontwerp omgevingsplan ‘Herziening bruidsschat’ voorbereid.  Met deze kennisgeving informeren wij u over dit voornemen (artikel 16.29 Omgevingswet).

Geen stukken ter inzage

Op dit moment liggen geen stukken ter inzage en is er nog geen gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen. Er is ook geen gelegenheid voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over dit voornemen. Wel maken we u er nu al attent op, zodat u alert kunt zijn op de formele publicatie van de terinzagelegging.

Het ontwerp omgevingsplan ‘Herziening bruidsschat’ is naar verwachting in februari 2024 gereed om ter inzage te leggen. Iedereen krijgt dan de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Het ontwerp omgevingsplan wordt gepubliceerd in weekblad Telstar/de Eendracht en via www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage en www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team ruimte van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, tel. 14 015 of via omgevingsplan@pijnacker-nootdorp.nl.

gemeentehuis in Pijnacker