Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijzigingsplan “Duurzame Glastuinbouwgebieden, Overgauwseweg 32” vastgesteld

Wijzigingsplan “Duurzame Glastuinbouwgebieden, Overgauwseweg 32” vastgesteld

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 19 mei 2015 het wijzigingsplan “Duurzame Glastuinbouwgebieden, Overgauwseweg 32” heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bedrijfswoning die hoorde bij het glastuinbouwbedrijf aan de Overgauwseweg 32 bewoond wordt als burgerwoning. Het bijbehorende bedrijf is ten behoeve van schaalvergroting aan een naastgelegen bedrijf verkocht. De bevoegdheid om de bestemming te wijzigen vloeit voort uit het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden’.

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 4 juni 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het wijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u een analoog exemplaar van het plan krijgen.

Tegen het vaststellingsbesluit kan met ingang van 4 juni 2015 gedurende een periode van zes weken door een ieder beroep worden ingesteld. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.


Pijnacker-Nootdorp, 3 juni 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: