Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wijzigingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden 2016’, Pijnacker-Nootdorp vastgesteld

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 13 december 2016 het wijzigingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden 2016’ heeft vastgesteld

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 13 december 2016 2015 het wijzigingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden 2016’ heeft vastgesteld. In dit wijzigingsplan zijn twee locaties aan de Nieuwkoopseweg (Nootdorp) opgenomen:

Nieuwkoopseweg 31/37

Ten behoeve van een efficiënte inrichting van het glastuinbouwbedrijf wenst de eigenaar van de bedrijfswoning aan de Nieuwkoopseweg 31 te Nootdorp deze te verplaatsen richting huisnummer 37. Daarnaast wil dit bedrijf watertanks dichter dan 5 meter van de perceelgrens realiseren. Beide plannen kunnen mogelijk worden gemaakt door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheden van het bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden.

Nieuwkoopseweg 16

Omdat de markt steeds verdergaande eisen stelt aan het sorteren en verpakken van producten, wenst dit bedrijf, dat pepers teelt, de bedrijfsgebouwen te vergroten. Deze plannen zorgen er voor dat het gebouw op minder dan 5 meter van de erfgrens komt te staan, wat alleen toegestaan is na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden.

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 22 december 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het wijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u een analoog exemplaar van het plan krijgen.

Tegen het vaststellingsbesluit kan met ingang van 22 december 2016 gedurende een periode van zes weken door een ieder beroep worden ingesteld. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 21 december 2016
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: