Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplannen ‘Nootdorp West’, ‘Vrouwtjeslant’ en ‘Nootdorp Zuid’

Vanaf 6 november 2014 liggen gedurende zes weken ter inzage de voorontwerpbestemmingsplannen ‘Nootdorp West’, ‘Vrouwtjeslant’ en ‘Nootdorp Zuid’.

Vanaf 6 november 2014 liggen gedurende zes weken ter inzage de voorontwerpbestemmingsplannen ‘Nootdorp West’, ‘Vrouwtjeslant’ en ‘Nootdorp Zuid’.

De bestemmingsplannen behelzen de actualisatie van het plangebied ‘Rondom Nootdorp Centrum’. Het huidige bestemmingsplan voor dit plangebied is binnenkort (meer dan) tien jaar oud en moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht worden herzien. Het bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Plangebied ’Nootdorp West’

Het plangebied ‘Nootdorp West’ omvat globaal het gebied tussen de Molenweg, de Brasserskade, de Dokter Bakkerenlaan en de Kerkweg. Dit gebied is in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw tot stand gekomen en wordt gekenmerkt door een duidelijke planmatige en rationele opzet. Het plangebied bestaat vooral uit woongebied, maar bevat ook (kleinschalige) bedrijvigheid, o.a. aan de Molenweg.

Plangebied ‘Vrouwtjeslant’

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Vrouwtjeslant’ bestaat uit de woonwijk ten oosten van de dorpskern, die in de tweede helft van de jaren '60 en begin jaren '70 van de vorige eeuw is ontwikkeld. De grens van het plangebied is overgenomen uit het bestemmingsplan “Rondom Nootdorp Centrum”.
De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de watergang langs de Sportparkweg en het verlengde daarvan. In het oosten loopt de plangrens langs de watergang die ten oosten van de Populierenlaan ligt. Het Oosteinde vormt de zuidelijke begrenzing en in het westen wordt het plangebied begrensd door de Meidoornlaan.

Plangebied ‘Nootdorp Zuid’

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Nootdorp Zuid’ bestaat globaal uit de woonwijken ten zuiden van de dorpskern, die in de jaren '70, '80 en '90 van de vorige eeuw zijn ontwikkeld (Achter ’t Raadhuis, Hoogeveen-Zuid). De grens van het plangebied is overgenomen uit het bestemmingsplan ‘Rondom Nootdorp Centrum’. Voor de westelijke plangrens is aangesloten bij het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden’. De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de woonpercelen aan de Ds. C. Spoorlaan en het Oosteinde en de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Nootdorp Centrum’. In het oosten loopt de plangrens via het Hoornblad, de Heiligenbloem, de Kruisweg tot aan de Hoogeveenseweg. De Molenaar Blonkweg vormt de zuidelijke begrenzing en in het westen wordt het plangebied begrensd door de Oudeweg en verschillende woonpercelen aan de Oudeweg.

U kunt de voorontwerpbestemmingsplannen inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl). Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

De gemeenteraad heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat het moment waarop een
bestemmingsplan wordt herzien ook hét moment is waarop burgers hun wensen met betrekking tot bouwen en gebruik bij de gemeente bekend zouden moeten maken. Eenieder die dergelijke wensen binnen het plangebied heeft en die nog niet aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, wordt uitgenodigd om dat in reactie op het voorontwerpbestemmingsplan te doen, omdat na vaststelling van het bestemmingsplan zeer terughoudend zal worden omgesprongen met het tegemoet komen aan dergelijke initiatieven.

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 25 november 2014, tussen 19.00 en 21.00 uur, in CulturA Dorpsstraat 7 te Nootdorp. Meer informatie treft u aan op de themapagina elders in deze gemeenteberichten.

Filter op: