Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Oostambacht 2016’

Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan “Oostambacht 2016” (Nootdorp), vrij te geven voor inspraak. Vanaf donderdag 9 juni 2016 ligt dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan “Oostambacht 2016” (Nootdorp), vrij te geven voor inspraak. Vanaf donderdag 9 juni 2016 ligt dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied van het bestemmingsplan “Oostambacht 2016” maakt momenteel nog deel uit van de bestem-mingsplannen “Bedrijvenpark Oostambacht”(2006), ’s Gravenhout& Kalisbuurt (2008), “Nootdorp-Noord” (2015) plus een paar verzamelplannen. Er is nu gekozen voor één bestemmingsplan om te voorkomen, dat voor dit bedrijventerrein verschillende regelingen gelden. Daarbij is het bestemmingsplan nodig om te beschikken over een actueel bestemmingsplan en biedt het de gelegenheid om gerealiseerde losse projecten te bestemmen. Het plangebied ligt ten oosten van de dorpskern van Nootdorp. Het plangebied wordt globaal begrensd door de sportvelden/tenniscomplex aan De Poort (zuid/oostzijde), de spoorlijn van de Randstadrail (noordzijde), woningen ten zuiden van de Gildeweg, het Oosteinde (westzijde) en de Kruisweg (zuidwestzijde). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de themapagina elders in deze gemeenteberichten.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor
invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via
telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

De gemeenteraad heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat het moment waarop een
bestemmingsplan wordt herzien ook hét moment is waarop burgers hun wensen met betrekking tot bouwen en gebruik bij de gemeente bekend zouden moeten maken. Eenieder die dergelijke wensen binnen het plangebied heeft en die nog niet aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, wordt uitgenodigd om dat in reactie op het voorontwerpbestemmingsplan te doen, omdat na vaststelling van het bestemmingsplan zeer terughoudend zal worden omgesprongen met het tegemoet komen aan dergelijke initiatieven.

Inloopavond

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Op maandag 20 juni 2016 wordt van 19:30 uur tot en met 21:00 uur in de centrale hal van het gemeentekantoor aan het Oranjeplein 1 te Pijnacker (hoofdingang) de gelegenheid om nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan.

Filter op: