Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan “Koningshof - Klavertje 3, Pijnacker”

Voorontwerpbestemmingsplan “Koningshof - Klavertje 3, Pijnacker”

Vanaf 9 juli ligt (in verband met de zomervakantie) tot 10 september 2015 een voorontwerp van het bestemmingsplan “Koningshof - Klavertje 3, Pijnacker” ter inzage.

In het verleden heeft op de locatie ‘Klavertje 3’ aan de Koningshof een schoolgebouw gestaan. Na de sloop van dit gebouw, heeft de gemeente meerdere plannen gehad voor de invulling van deze locatie met een maatschappelijke functie. In lijn met deze bestemming, is de gemeente recent in gesprek geraakt met de Freya Groep, die voor hun concept Dagelijks Leven op deze locatie een kleinschalige woonzorgvoorziening wil vestigen voor mensen met geheugenproblemen, zoals dementie. Het vigerende bestemmingsplan Kern Pijnacker Zuid/ Zuid Oost voorziet functioneel in de mogelijkheid om de woonvoorziening mogelijk te maken. Echter, ruimtelijk gezien past het plan qua bouwvlak en bouwhoogte net niet binnen de kaders. Om deze ontwikkeling juridisch – planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.

U kunt het plan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en via www.pijnacker-nootdorp.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het plan krijgen. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk, digitaal of mondeling een inspraakreactie naar voren brengen. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 1, 2640 AA te Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een informatie- en inspraakavond georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 24 augustus 2015 van 19.00-20.30 uur in de voormalige brandweerkazerne aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.

Filter op: