Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Het Gildehof, Nootdorp’

Op 26 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Het Gildehof, Nootdorp’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg

Op 26 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Het Gildehof, Noot-dorp’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Vanaf donderdag 30 november 2017 ligt dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Het nieuwe bestemmingsplan is opgesteld voor de locatie waar tot enige tijd geleden het bedrijf Arctic gevestigd was en waar thans nog het bedrijf Aweta gevestigd is. Beide bedrijven worden in relatie tot deze locatie meestal in één adem genoemd. Arctic was een bedrijf dat diepvriesproducten op- en oversloeg. Aweta is een machinefabriek die machines maakt ten behoeve van teelt- en oogstsystemen in de land- en tuinbouw.
Reeds langere tijd ligt het in de bedoeling van de gemeente de bedrijfsactiviteiten op deze locatie te laten beëindigen en de locatie te transformeren naar een nieuw woongebied met bijbehorende (openbare) voorzieningen. In het bestemmingsplan ‘Hout’ uit 1998 was daarvoor al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Die bevoegdheid is in opvolgende bestemmingsplannen telkens bestendigd.

Het plangebied ligt ten zuiden van het Oosteinde en ten westen van de Kruisweg tegen de woonwijk Achter het Raadhuis / Hogeveen-Zuid aan

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor
invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via
telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Inloopavond

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Op maandag 11 december 2017 wordt u van 19:30 uur tot en met 21:00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker de gelegenheid geboden om nader te worden geïnformeerd te worden over de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan.

Filter op: