Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Groenzoom, deelgebied Klapwijkse Knoop e.o.’

Op 23 november 2017 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Groenzoom, deel-gebied Klapwijkse Knoop e.o.’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg

Op 23 november 2017 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Groenzoom, deel-gebied Klapwijkse Knoop e.o.’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Vanaf donderdag 7 december 2017 ligt dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Aanleiding en inhoud

Een deel van de Groenzoom rondom de Klapwijkse Knoop heeft nog geen actueel bestemmingsplan. Daarom is voor dit deelgebied een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Het voorontwerp is de eerste stap naar een nieuw bestemmingsplan ‘Groenzoom, deelgebied Klapwijkse Knoop e.o. Berkel-Pijnacker’. Voor andere delen van de Groenzoom, ook die in Lansingerland, bestaan al nieuwe bestemmingsplannen. De benamingen in het bestemmingsplan worden afgestemd op de inmiddels wettelijk verplichte standaard voor bestemmingsplannen. Zo wordt bijvoorbeeld de bestemming ‘Recreatie en Natuur’ omgezet naar de bestemming ‘Recreatie’ met de aanduiding ‘natuur’. Alleen de benaming wijzigt, de bouw- en gebruiksmogelijkheden blijven hetzelfde. Daarnaast worden die bestemmingen aangepast, waar de situatie in de afgelopen jaren is veranderd. Zo is op de plek van een voormalig glastuinbouwbedrijf aan de Klapwijkseweg met een glastuin-bouw-bestemming een recreatieve bestemming in de plaats gekomen.

Plangebied

Het plangebied ligt tussen de kernen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs en bestaat uit twee delen:
- Het zuidelijk deel ligt aan de westkant van de turborotonde Tolhekplein. Het gebied wordt omgrensd door de N470, de Oude Leedeweg en de Bovenmolenweg, de Groenekade en de Klapwijkseweg en de gemeen-tegrens met Lansingerland.
- Noordelijk deel bestaat uit twee smalle stroken grond noordoostelijk van de turborotonde Tolhekplein, tussen de N470 en de gemeentegrens met Lansingerland.

Inspraak

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de
inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor
invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via
telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Inloopavond

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Op woensdag 20 december 2017 wordt u van 19:30 uur tot en met 21:00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker de gelegenheid geboden om nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan.

Filter op: