Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Boezem Oost’

Vanaf 8 oktober 2015 ligt gedurende zes weken ter inzage het voorontwerpbestemmingsplan ‘Boezem Oost’.

Vanaf 8 oktober 2015 ligt gedurende zes weken ter inzage het voorontwerpbestemmingsplan ‘Boezem Oost’.

Dit bestemmingsplan behelst een herziening van het huidige bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Boezem II’ e bestemmingsplannen behelzen de actualisatie van het plangebied ‘Rondom Nootdorp Centrum’. Het huidige bestemmingsplan voor dit plangebied voldoet niet aan de vraag die er vanuit de markt is naar bedrijventerrein. Op de themapagina in deze krant treft u hierover meer informatie aan.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl). Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

De gemeenteraad heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat het moment waarop een
bestemmingsplan wordt herzien ook hét moment is waarop burgers hun wensen met betrekking tot bouwen en gebruik bij de gemeente bekend zouden moeten maken. Eenieder die dergelijke wensen binnen het plangebied heeft en die nog niet aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, wordt uitgenodigd om dat in reactie op het voorontwerpbestemmingsplan te doen, omdat na vaststelling van het bestemmingsplan zeer terughoudend zal worden omgesprongen met het tegemoet komen aan dergelijke initiatieven.

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 19 oktober 2015 om 20.00 uur tot en met 21.00 uur in het bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 te Pijnacker.

Filter op: