Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’

Voorontwerpbestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’

Vanaf 6 februari 2014 ligt een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’ gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan Nootdorp-Noord is op 23 september 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van
Pijnacker-Nootdorp. Medio 2013 is gebleken dat voor enkele locaties een nieuwe c.q. aangepaste planologische regeling wenselijk is. Het betreft veranderingen op grond van gewijzigde inzichten, aspecten die niet of niet afdoende geregeld zijn in het bestemmingsplan alsook aanpassingen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de ingestelde beroepen tegen het vastgestelde
bestemmingsplan Nootdorp-Noord. De verschillende locaties worden in één bestemmingsplan opgenomen, waardoor slechts eenmaal de bestemmingsplanprocedure doorlopen hoeft te worden.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.


De gemeenteraad heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat het moment waarop een
bestemingsplan wordt herzien ook hét moment is waarop burgers hun wensen met betrekking tot bouwen en gebruik bij de gemeente bekend zouden moeten maken. Eenieder die dergelijke wensen binnen het plangebied heeft en die nog niet aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, wordt uitgenodigd om dat in reactie op het voorontwerpbestemmingsplan te doen, omdat na vaststelling van het bestemmingsplan zeer terughoudend zal worden omgesprongen met het tegemoet komen aan dergelijke initiatieven.


Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 februari 2014 om 19:00 uur tot en met 20:30 uur CulturA Dorpsstraat 7 te Nootdorp.

Filter op: