Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan “1e herziening Groenzone “

Voorontwerpbestemmingsplan “1e herziening Groenzone “


Vanaf 6 februari 2014 ligt een voorontwerp van het bestemmingsplan “1e herziening Groenzone gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan Groenzone is op 12 september 2006 vastgesteld door de gemeenteraad van
Pijnacker-Nootdorp. Bij de uitwerking van het Masterplan voor een deelgebied van de totaal te ontwikkelen groenzone, is gebleken dat het ontwerp aangepast moet worden vanwege een aantal ondiep gelegen kabels en leidingen. Na het aanpassen van het ontwerp is gebleken dat er op diverse punten strijdigheden met het nu in werking zijnde bestemmingsplan Groenzone Berkel Pijnacker zijn. Om deze reden is een aparte herziening van het bestemmingsplan opgesteld om het definitieve ontwerp te kunnen uitvoeren.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

De gemeenteraad heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat het moment waarop een
bestemmingsplan wordt herzien ook hét moment is waarop burgers hun wensen met betrekking tot bouwen en gebruik bij de gemeente bekend zouden moeten maken. Eenieder die dergelijke wensen binnen het plangebied heeft en die nog niet aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, wordt uitgenodigd om dat in reactie op het voorontwerpbestemmingsplan te doen, omdat na vaststelling van het bestemmingsplan zeer terughoudend zal worden omgesprongen met het tegemoet komen aan dergelijke initiatieven.

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 18 februari 2014 om 19:00 uur tot en met 20:30 uur in het bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 te Pijnacker.

Filter op: