Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Voorontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Duurzame Glastuinbouwgebieden’

Vanaf 18 februari 2016 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Duurzame Glastuin-bouwgebieden’ gedurende zes weken ter inzage.

Vanaf 18 februari 2016 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Duurzame Glastuin-bouwgebieden’ gedurende zes weken ter inzage.

Op 24 februari 2011 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Duurzame Glastuinbouwgebieden' vastgesteld. In dat plan is een eenduidige en op de toekomst gerichte juridisch-planologische regeling neergelegd ter vervanging van een zeventiental bestemmingsplannen die tot dat moment golden voor het grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Na vaststelling van het bestemmingsplan 'Duurzame Glastuinbouwgebieden' is op 27 juni 2013 door de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Oostland-Pijnacker' vastgesteld met als doel het substantieel verbeteren van het woon- en leefklimaat in en rond het bestaande agrarisch glastuinbouwgebied gelegen tussen de kernen van Pijnacker en Berkel. In dat bestemmingsplan is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt bij glastuinbouwbedrijven (kleinschalige) detailhandel toe te staan en educatieve functies mogelijk te maken.
In de voorbije periode hebben zich twee initiatieven aangediend in het plangebied van het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden’ die in de basis in overeenstemming zijn met vorenbedoelde regeling die in het bestemmingsplan ‘Oostland-Pijnacker’ is opgenomen. Het betreft het vestigen van een zorgkwekerij aan de Europalaan 18 te Pijnacker en kleinschalige educatie (het leren opbouwen en afbreken van kassen aan leerlingen van het Wellantcollege) aan de Vrederustlaan 2 te Delfgauw.
Gelet op deze initiatieven (en eventueel nog volgende initiatieven) is het wenselijk de regeling die in het bestemmingsplan 'Oostland-Pijnacker' is opgenomen in iets aangepaste vorm op te nemen in het bestemmingsplan 'Duurzame Glastuinbouwgebieden'. Daartoe strekt de thans voorliggende 1e herziening.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de publieksbalie in het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

In het kader van de inspraakprocedure wordt bij voorontwerpbestemmingsplannen normaliter een inloopbijeenkomst georganiseerd. Gelet op de aard en omvang van deze herziening wordt daar bij dit plan van afgezien. Mocht u desondanks toch behoefte hebben aan een toelichting, dan kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via bovenvermeld telefoonnummer.

Filter op: