Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verleende hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Verleende hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat ter inzage ligt het besluit tot vaststelling van zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan Verzamelplan 2012.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de vervangende nieuw-bouwwoning aan de Noordweg 53a overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde Wet geluidhin-der zijn te verwachten vanwege de Nootdorpseweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de bouwaanvragen voor de vervangende nieuwbouwwoning waarvoor een hogere grenswaar-de wordt vastgesteld zal tevens door middel van een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.


Het besluit ligt met ingang vanaf 30 januari 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentekantoor in Pijnacker.


Beroep

Binnen zes weken na de begindatum van de ter inzage legging van het besluit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit.


Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.


Gedurende voornoemde termijn staat beroep tegen deze beschikking open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor belanghebbenden die in een eerdere fase van deze procedure zienswijzen hebben ingediend en aan hen die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.

Filter op: