Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verleende hogere grenswaarden ten behoeve van bestemmingsplan Katwijkerbuurt

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat ter inzage ligt het besluit tot vaststelling van zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan Katwijkerbuurt.


Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat ter inzage ligt het besluit tot vaststelling van zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan Katwijkerbuurt.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige compensatie woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde Wet geluidhinder zijn te verwachten vanwege de Katwijkerlaan.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de bouwaanvragen voor de compensatie woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal tevens door middel van een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Het besluit ligt met ingang van donderdag 1 augustus 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentekantoor in Pijnacker.

Beroep

Binnen zes weken na de begindatum van de ter inzage legging van het besluit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit.


Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Filter op: