Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verleende hogere grenswaarde “Oostland-Pijnacker”

Hogere grenswaarde "Oostland-Pijnacker"

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat ter inzage ligt het besluit tot vaststelling van zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan “Oostland-Pijnacker”.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ondanks geluidreducerende maatregelen vanwege de toekomstige Oostelijke randweg ter plaatse van een zestal bestaande woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te tellen.

Voordat de Oostelijke randweg in gebruik wordt genomen zal tevens onderzoek plaatsvinden naar de aanwezige geluidwering van de buitengevels van de betreffende woningen. Zonodig zal, met het oog op een te garanderen binnenwaarde van 33 dB, een pakket van maatregelen worden aangeboden ter verbetering van de aanwezige geluidisolatie.

Het besluit ligt met ingang van donderdag 15 augustus 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentekantoor in Pijnacker.

Beroep

Binnen zes weken na de begindatum van de ter inzage legging van het besluit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit.


Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Pijnacker-Nootdorp, 14 augustus 2013

Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: